Στόχοι και Σκοποί του τετραετούς προγράμματος του Διεθνούς Σοροπτιμισμού 2011-2021

Στόχος 1ος

O Διεθνής Σοροπτιμισμός θα βελτιώσει τη ζωή και τη θέση των γυναικών και των κοριτσιών μέσω της εκπαίδευσης, της ενδυνάμωσης των δυνατοτήτων τους και της δημιουργίας νέων ευκαιριών.

Στόχος 2ος

O Διεθνής Σοροπτιμισμός θα είναι η παγκόσμια φωνή για την αύξηση της πρόσβασης των γυναικών και των κοριτσιών στην Παιδεία και στις Ηγετικές Θέσεις.

Σκοποί

  • Α. Αύξηση και βελτίωση της πρόσβασης σε τυπικές και μη τυπικές μορφές μάθησης.
  • Β. Αύξηση της προσβασιμότητας σε πηγές χρηματοδότησης και σε σταθερές και βιώσιμες ευκαιρίες απασχόλησης.
  • Γ. Εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και εξασφάλιση της συμμετοχής των γυναικών στις αποφάσεις για την παύση των ενόπλων συγκρούσεων.
  • Δ. Εξασφάλιση της πρόσβασης των γυναικών και κοριτσιών σε ασφαλή διατροφή και προστασία της υγείας τους με τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα.
  • Ε. Ανάδειξη των ειδικών αναγκών των γυναικών και των κοριτσιών με τη βελτίωση της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος και με την προσπάθεια να απαλειφθούν οι συνέπειες των κλιματικών αλλαγών και των φυσικών καταστροφών.
  • ΣΤ. Ενδυνάμωση και αύξηση της παρουσίας του Διεθνούς Σοροπτιμισμού ως Συνηγόρου σε όλα τα επίπεδα των διεκδικήσεων, προς όφελος των γυναικών και των κοριτσιών.
  • Ζ. Ακόμη μεγαλύτερες και πιο εντατικές δραστηριότητες και συνεργασίες, οι οποίες θα πρέπει να κινούνται προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης και της προβολής του Διεθνούς Σοροπτιμισμού.
  • Η. Να παράσχουμε την διαβεβαίωση ότι η θεμελιώδης αρχή του Διεθνούς Σοροπτιμισμού για παγκόσμια συνηγορία είναι πρόγραμμα δράσης τόσο σε τοπικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίες: www.soroptimistinternational.org