Στόχοι και Σκοποί του εννεαετούς Στρατηγικού Σχεδίου για την Σοροπτιμιστική Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 2012-2021

Στόχος 1: Πρόγραμμα

Η Σοροπτιμιστική Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία (SIΕ) να προωθήσει τις ζωές και τη θέση των γυναικών και των κοριτσιών μέσα από την εκπαίδευση, την ενδυνάμωση και βιώσιμες ευκαιρίες.

Σκοποί Προγράμματος:

Αύξηση της πρόσβασης σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης,τόσο ακαδημαϊκή όσο και επαγγελματική ή τεχνική.
Βελτίωση της πρόσβασης στην οικονομική αυτονομία των γυναικών και υποστήριξη βιώσιμων επαγγελματικών λύσεων.
Εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και εξασφάλιση της συμμετοχής των γυναικών στις αποφάσεις για την παύση των ένοπλων συγκρούσεων.
Εξασφάλιση στις γυναίκες και στα κορίτσια της πρόσβασης σε ασφαλή διατροφή και σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.
Απάντηση στις ειδικές ανάγκες των γυναικών και των κοριτσιών με την προστασία του περιβάλλοντος και μετριάζοντας τις συνέπειες των κλιματικών αλλαγών και των φυσικών καταστροφών.

Στόχος 2: Συνηγορία

Η SIE να είναι μια παγκόσμια φωνή για τις γυναίκες και τα κορίτσια και μια συνήγορος σε όλα τα επίπεδα για την αύξηση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και σε Θέσεις ηγεσίας.

Σκοποί Συνηγορίας:

Να συνεισφέρει στους Αναπτυξιακούς Στόχους της χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών και σε αυτούς άλλων οργανώσεων (π.χ. του Συμβουλίου της Ευρώπης) σαν μια δραστήρια συνήγορος.
Να ενδυναμώσει την εκπροσώπηση των Σοροπτιμιστριών σαν μια Παγκόσμια Φωνή για τις Γυναίκες στις κοινότητές τους, ενθαρρύνοντάς τες να δρουν σαν όργανα επιρροής στις αρχές και στους φορείς χάραξης πολιτικής σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο.
Να αυξηθεί η συμμετοχή στον ΟΗΕ, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο, στον Οργανισμό Διατροφής και Γεωργίας και σε άλλους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς.

Στόχος 3: Επικοινωνίες

Η SIΕ να γίνει γνωστή για τις προσπάθειές της να βοηθήσει γυναίκες και κορίτσια να βελτιώσουν τη Θέση τους και να ενισχύσουν την οικονομική τους δύναμη.

Σκοποί Επικοινωνιών:

Να αυξήσει δραστηριότητες και συνεργασίες που Θα ενισχύσουν την ορατότητα και την εικόνα του Διεθνούς Σοροπτιμισμού σαν Οργάνωση.
Να αναπτύξει εργαλεία επικοινωνίας διευκολύνοντας την προώθηση των σοροπτιμιστικών ρόλων και δραστηριοτήτων τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.
Να εγγυηθεί την φήμη της Οργάνωσης και να εξασφαλίσει την εναρμόνιση της εικόνας της στις Ενώσεις και τους Μεμονωμένους Ομίλους.
Να ενδυναμώσει τις ανταλλαγές μας με άλλες κοινότητες και οργανώσεις για να αναπτύξει συνεργασίες εποικοδομη-τικές.
Να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των μελών σε δημόσιες ομιλίες και εμφανίσεις και να υπάρχει κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης αλλά με προσοχή.

Στόχος 4: Θεσμική Ανάπτυξη & Επέκταση

Η SΙΕ να είναι μια ευημερούσα Οργάνωση από Ενώσεις και Ομίλους Μεμονωμένους που τα μέλη τους δεσμεύονται για το όραμά της και την αποστολή της.

Σκοποί Θεσμικής Ανάπτυξης & Επέκτασης:

Να αναπτύξει την προσέλκυση νέων μελών ώστε να αυξηθούν οι Ενώσεις και οι Μεμονωμένοι Όμιλοι.
Να ενισχύσει τα οφέλη για τα μέλη προκειμένου να αυξηθεί η δέσμευση και αφοσίωσή τους στην Οργάνωση.
Να αυξήσει την ικανοποίηση που παίρνει το μέλος από την Σοροπτιμιστική εμπειρία.
Να δημιουργήσει τρόπους ώστε ενδιαφερόμενες γυναίκες να μπορούν να δεσμευτούν με την Σοροπτιμιστική Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία.

Στόχος 5: Στρατηγική Ηγεσία

Η SIE να ιδρύσει σε όλα τα επίπεδα μια δυναμική και δραστήρια ηγεσία να παράγει αποτελέσματα και να εγγυάται το όραμά της σε όλα τα επίπεδα της Οργάνωσης.

Σκοποί Στρατηγικής Ηγεσίας:

Να βελτιώσει τη διαχείριση των επιδόσεων και τη λήψη αποφάσεων.
Να αναπτύξει την ηγετική ικανότητα σε όλα τα επίπεδα της Οργάνωσης.
Να εγγυηθεί μια επικοινωνία και μια συνεργασία αποτελεσματική μεταξύ μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Κεντρικής Διοίκησης και να προωθήσει το διάλογο με τις Ομοσπονδίες, τις Ενώσεις και τους Μεμονωμένους Ομίλους καθώς και με τον Διεθνή Σοροπτιμισμό.
Να διατηρήσει μια στρατηγική επαγρύπνησης σε όλες τις παγκόσμιες τάσεις, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν είτε το Πρόγραμμα, είτε τη Συνηγορία είτε τα Μέλη.
Να αναπτύξει και να διατηρήσει το στρατηγικό οικονομικό σχεδιασμό και τον έλεγχο.