Τι είναι Σοροπτιμισμός

Ο Διεθνής Σοροπτιμισμός, ο οποίος αποτελείται από 5 Ομοσπονδίες- της Ευρώπης (SI/E ), της Αμερικής ( SI/A), της Μεγάλης
Βρετανίας και Ιρλανδίας ( SIGBI ), του Νοτιοδυτικού Ειρηνικού ( SISWP ), και της Αφρικής (SIAF)- είναι μία παγκόσμια
οργάνωση εθελοντριών, οι οποίες δουλεύουν μαζί για να βελτιώσουν τις ζωές των γυναικών και των κοριτσιών. Το δίκτυό μας,
που απαριθμεί περίπου 72.000 μέλη σε 121χώρες και περιοχές δραστηριοποιείται σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο για
να εκπαιδεύσει, ενδυναμώσει και να δημιουργήσει ευκαιρίες για τις γυναίκες και τα κορίτσια.

Οι δράσεις που  πραγματοποιούνται σε όλο τον κόσμο επικεντρώνονται σε θέματα όπως η Βία Κατά των Γυναικών, Κανόνες
Ασφαλών Συνθηκών Υγιεινής,  Ανθρώπινη Διακίνηση ( trafficking ), Εκπαίδευση, Ηγεσία – οτιδήποτε επηρεάζει τις ζωές των
γυναικών και των κοριτσιών.

Αξίες

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Ανθρώπινα δικαιώματα για όλους

Γυναίκα

Προώθηση των γυναικείων δυνατοτήτων

Δημοκρατία

Ακεραιότητα και δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Εθελοντισμός

Εθελοντισμός & φιλία

Σκοποί

Εξάλειψη της φτώχειας και της διάκρισης λόγω φύλου με την εξασφάλιση των πλήρων κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων των γυναικών

Τέλος στη διακίνηση ( trafficking ) ανθρώπων και όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών

Εξασφάλιση της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας για τις γυναίκες και τα κορίτσια

Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης σε καθαρό πόσιμο νερό, υγιεινή και βασικούς πόρους διατροφής

Καταστολή των αποτελεσμάτων της κλιματικής αλλαγής και ένταξη της βιωσιμότητας στις προσωπικές επιλογές και τις κυβερνητικές πολιτικές και προγράμματα

Αντιμετώπιση των αναγκών των γυναικών και κοριτσιών κατά τη διάρκεια και μετά τις ένοπλες συγκρούσεις και τις φυσικές καταστροφές

Εξασφάλιση της ίσης πρόσβασης στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση σε όλη τη διάρκεια της ζωής

Διευκόλυνση της προώθησης των γυναικών σε θέσεις διοίκησης, πολιτικής και θέσεις λήψης αποφάσεων