Το Πρόγραμμα 2011-2015, που επέλεξαν οι Σοροπτιμίστριες σε όλο τον κόσμο και που υιοθετήθηκε στο Παγκόσμιο Συνέδριο του Μόντρεαλ το 2011, φέρει τον τίτλο «Εκπαίδευση και Ηγεσία» για τις γυναίκες και τα κορίτσια. Ο Διεθνής Σοροπτιμισμός ως μια ΜΚΟ, ευθυγραμμίζει τα προγράμματά του με τις οδηγίες του ΟΗΕ. Αυτό το σχέδιο «Εκπαίδευση και Ηγεσία» συνδυάζεται τέλεια με τους «Στόχους της Χιλιετίας για την Ανάπτυξη» ταυ ΟΗΕ και κυρίως με τον 3ο Στόχο: «Προώθηση ισότητας μεταξύ των φύλων και βελτίωση της θέσης της γυναίκας».