Τεύχος 86 - Δ Τρίμηνο 2008  Τεύχος 87 - Α Τρίμηνο 2009  Τεύχος 88 - Β Τρίμηνο 2009  Τεύχος 89 - Γ Τρίμηνο 2009
 Τεύχος 91 - Δ Τρίμηνο 2009  Τεύχος 92 - Α Τρίμηνο 2010  Τεύχος 92 - Β Τρίμηνο 2010  Τεύχος 93 - Γ Τρίμηνο 2010
Τεύχος 94 - Δ Τρίμηνο 2010 Τεύχος 95 - Α Τρίμηνο 2011 Τεύχος 96 - Β Τρίμηνο 2011 Τεύχος 97 - Γ Τρίμηνο 2011
Τεύχος 98 - Δ Τρίμηνο 2011 Τεύχος 99 - Α Τρίμηνο 2012 Τεύχος 100 - Β Τρίμηνο 2012 Τεύχος 101 - Γ Τρίμηνο 2012
 Τεύχος 110 - Δ Τρίμηνο 2014  Τεύχος 111 - Α Τρίμηνο 2015  Τεύχος 112 - Β Τρίμηνο 2015  Τεύχος 113 - Γ Τρίμηνο 2015
Τεύχος 114 - Δ Τρίμηνο 2015 Τεύχος 115 - Α Τρίμηνο 2016 Τεύχος 116 - B Τρίμηνο 2016 Τεύχος 117 - Γ Τρίμηνο 2016
Τεύχος 118 - Δ Τρίμηνο 2016 Τεύχος 119 - Α Τρίμηνο 2017 Τεύχος 120 - Β Τρίμηνο 2017 Τεύχος 121 - Γ Τρίμηνο 2017


 


Τεύχος 122 - Δ Τρίμηνο 2017 Τεύχος 123 - Α Τρίμηνο 2018 Τεύχος 124 - Β Τρίμηνο 2018  Τεύχος 125 - Γ Τρίμηνο 2018


   
Τεύχος 126 - Δ Τρίμηνο 2018 Τεύχος 127 - Α Τρίμηνο 2019